STATUT

PORADNI   PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W   IŁŻY

z uwzględnieniem zmian do tekstu jednolitego – na podstawie art.42 ust 1 Ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)

 

Podstawę prawną statutu stanowią następujące akta prawne:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 tekst jednolity) z późniejszymi zmianami,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674 tekst jednolity) z późniejszymi zmianami,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r, w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej(Dz.U. z 2002r Nr 223, poz.1869), z późniejszymi zmianami (Dz.U.  z 2010r. Nr 228 poz. 1492),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r poz.199),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. z dn. 7 maja 2013r., poz.532),
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego – stan prawny na 15 września 2008 roku,
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 18 grudnia  2008r.).

 

§ 1

 1. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży (skrót PP-P), jest placówką publiczną.
 2. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Radomski.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 4. Siedzibą poradni są pomieszczenia w budynku przy ulicy  Maksymiliana Jakubowskiego 5,  27-100 Iłża.
 5. Teren działania poradni określa organ prowadzący.
 6. Poradnia obejmuje swoją działalnością  Gminy: Iłża, Skaryszew, Wierzbica.
 7. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom prawnym, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 8. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnię, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół            i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom  i rodzicom dzieci nie uczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
 9. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.
 10. Poradnia używa pieczęci:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży

27-100 Iłża, ul.M.Jakubowskiego 5

NIP:7962963596, REG.670965230

tel. /fax :  48 616 35 13

 

   § 2

Cele i zadania Poradni

 

Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań poradni należy w szczególności:

1. diagnozowanie dzieci i młodzieży,

2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno pedagogicznej;

3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

I.  Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1. wydawanie opinii,

2. wydawanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ,

3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;

5. wydawanie informacji o wynikach diagnozy prowadzonej w poradni.

 

 II.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 2. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc jest udzielana w szczególności w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2) terapii rodziny;

3) grup wsparcia;

4) prowadzenia mediacji;

5) interwencji kryzysowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji;

8) wykładów i prelekcji;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

III. Realizowanie przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:

1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów

2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

3. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne i odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

4. udzielaniu nauczycielom i wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

5. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

6. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli,

7. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

Zadania te są realizowane w szczególności w formie:

 1. porad i konsultacji,
 2. udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
 3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 4. warsztatów,
 5. grup wsparcia,
 6. wykładów i prelekcji,
 7. prowadzeniu mediacji,
 8. interwencji kryzysowej,
 9. działalności informacyjno-szkoleniowej,

10. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

IV.  Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1. wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,

2. wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,

3. realizacji podstaw programowych,

4. rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

5. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów,

6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,

7. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

    1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

    2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

    3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

    4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

V.  Szczegółowy zakres podejmowanych w roku szkolnym zadań i sposobów ich realizacji przedstawiony jest w planie pracy poradni.

 

§ 3

Organy poradni

 1. Organami poradni są: dyrektor, rada pedagogiczna.
 2. Dyrektor poradni:
 • kieruje bieżącą działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracownikami,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa - o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
 • dysponuje środkami i majątkiem poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • odpowiada za dyscyplinę pracy, występuje z wnioskami i stosuje przewidziane w regulaminie wyróżnienia, nagrody i kary,
 • decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników poradni,
 • decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom poradni,
 • ustala szczegółowy zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień dla wszystkich pracowników poradni,
 • po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz  pozostałych pracowników poradni,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.
 1. W poradni zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa Rada Pedagogiczna będąca organem kolegialnym placówki w zakresie realizacji jej zadań statutowych.

1)    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni. W jej zebraniach mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej

2)    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.

3)    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przynajmniej 3 razy w roku:

 • przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 • po I półroczu
 • po zakończeniu roku szkolnego.

4)    Zebrania mogą być zwoływane w innym czasie w miarę bieżących potrzeb z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego poradnię, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5)    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania  zgodnie z regulaminem rady.

6)    Przewodniczący Rady Pedagogicznej przynajmniej 2 razy w roku przedstawia uwagi i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.

7)    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy poradni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  wprowadzonych w poradni,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników, w tym organizacji przynajmniej dwóch zebrań Rad Pedagogicznych o charakterze szkoleniowym,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

8)    Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • arkusz organizacyjny
 • tygodniowy rozkład zajęć,
 • projekt planu finansowego poradni,
 • wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym stałych zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć,
 • kandydata na dyrektora wskazanego przez organ prowadzący, gdy dyrektor nie został wyłoniony w drodze konkursu lub żaden kandydat nie zgłosił się do konkursu,
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres.

9)    Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian i po uchwaleniu niezwłocznie przesyła do organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały niezgodnej z przepisami prawa, jej wykonanie wstrzymuje dyrektor poradni i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

11) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

12) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

13) Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie  nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

14) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  a także nauczycieli i innych pracowników poradni.

15) Każdorazowo w przypadku złożenia przez pracownika poradni odwołania od oceny pracy, Rada Pedagogiczna w drodze głosowania tajnego wyłania spośród swoich członków przedstawiciela, który będzie brał udział w pracach zespołu oceniającego ds. rozpatrywania odwołań od oceny pracy, powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

16) W drodze głosowania Rada Pedagogiczna wyłania spośród swoich członków dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący, w celu przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora poradni

 1. Organy poradni współdziałają ze sobą w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży zgłaszającej się do poradni.
 2. Koordynatorem współdziałania organów poradni jest dyrektor, który:
 • zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w granicach swoich kompetencji,
 • umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni,
 • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami poradni o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
 • zapewnia możliwość współpracy przez organizowanie spotkań organów poradni.
 1. Rozwiązywanie sporów:
 • Konflikt pomiędzy pracownikami rozstrzyga dyrektor.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Rada Pedagogiczna doraźnie powołuje komisję rozjemczą.
 • Komisję rozjemczą stanowią 3 osoby powołane spośród wszystkich pracowników poradni, nie stanowiące strony sporu.
 • Komisja rozjemcza podejmuje decyzję większością głosów w głosowaniu jawnym.
 • W przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy poradni powołują mediatora, celem podjęcia próby rozwiązania sporu.
 • Mediatorem zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona zaufaniem) przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu,
 • W przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora organy poradni zwracają się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.
 • Konflikt między dyrektorem a poszczególnymi pracownikami lub dyrektorem a innymi organami rozstrzyga organ prowadzący poradnię.

                                                                   

§ 4

Organizacja pracy poradni

 

 1. Poradnią kieruje dyrektor.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony każdorazowo inny nauczyciel  tej poradni.
 3. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 4. Poradnia pracuje pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 5. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą  organu prowadzącego.
 6. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
 • Roczny plan pracy poradni, 
 • Dziennik  pracy zawierający tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni,
 • Karty ćwiczeń z  zajęć indywidualnych i grupowych,
 • Księga przyjętych do poradni,
 • Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL-serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz   adres zamieszkania;
 • Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń,  zawierający numer  nadany przez poradnię, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
 • Dzienniki pracy pracowników pedagogicznych,
 • Dokumentację badań - teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży zawierające   dokumentację   przeprowadzonych badań, czynności uzupełniających, wydanych orzeczeń, wniosków, opinii, zastosowanych oddziaływań, dokumentację szkolną, lekarską,
 • Protokoły  zebrań  zespołu orzekającego,
 • Protokoły  zebrań Rady Pedagogicznej,
 • Teczki akt osobowych pracowników,
 • Księgę inwentarzową,
 • dokumentacja finansowo-księgowa, sprawozdawcza,
 • instrukcje do zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostki,
 • dokumenty regulujące organizację rachunkowości,
 • Inną dokumentację wg potrzeb.

§ 5                                                                                                                                                                                                                    

1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.    

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i administracji, lekarzy oraz  rejon działania poradni z wyszczególnieniem ilości przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem.

Opinie poradnia wydaje w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku -Kodeks Pracy (Dz.U.z 1998r., Nr21, poz 94 z późn.zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw, także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

4. Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

5. W poradni są organizowane i działają: zespoły orzekające, wydające orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

§ 6

Pracownicy Poradni

 1. a) Poradnia realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedy i doradcy zawodowego oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.

b) Zadania poradni, w zależności od potrzeb są realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarza, którego udział jest niezbędny do efektywnego udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

2. Poradnia realizuje zadania, współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom  i nauczycielom.

2. Liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi poradni w zależności od zadań określonych w jej statucie oraz terenu działania ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący poradnię.

3. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

4. Do zadań psychologa  i pedagoga poradni należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Do zadań logopedy poradni należy w szczególności:

  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
  • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7a. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Do zadań pracownika administracji poradni należy:

  • prowadzenie dokumentacji i teczek spraw wg rzeczowego wykazu akt poradni, listy obecności pracowników,
  • rejestrowanie napływającej do poradni oraz wysyłanej przez poradnię korespondencji,
  • przepisywanie na komputerze pism zleconych przez dyrektora i pracowników pedagogicznych poradni i wysyłanie ich zainteresowanym,
  • udzielanie zainteresowanym ogólnych informacji,
  • zakup aktualnie potrzebnych materiałów kancelaryjnych, prowadzenie książki inwentarzowej poradni,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora poradni w zakresie swoich kompetencji.

8a. Do zadań głównego księgowego poradni należy:

  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego,
  • przygotowanie planów finansowych jednostki,
  • sporządzenie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • terminowe odprowadzanie zaliczek podatkowych, składek ZUS,
  • opracowywanie dokumentów regulujących organizację rachunkowości,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS i US
  • nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
  • opracowanie niezbędnych instrukcji oraz zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostki,
  • wykonywanie innych niewymienionych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji księgowego,
  • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
  • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych niestanowiących środków trwałych ich morzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej,
  • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
  • prezentowanie placówki na zewnątrz w sprawach księgowych.

9. Do zadań pracownika obsługi należy:

  • utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach poradni,
  • dbanie o bezpieczeństwo budynku i powierzony sprzęt pomocniczy,
  • wykonywanie drobnych napraw i poprawek niewymagających fachowej wiedzy i umiejętności,
  • inne prace zlecone przez przełożonego.

10. Do zadań lekarza należy opracowanie diagnozy lekarskiej oraz udział w zebraniach zespołów  orzekających.

11. Pracownicy pedagogiczni prowadzą dokumentację  swojej pracy.

12. Wszyscy pracownicy poradni są zobowiązani do przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.

                                                                

§ 7

Poradnia może posiadać filie.

Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący.

 

§ 8

 1. Działalność poradni finansuje organ prowadzący.
 2. Za prowadzenie przez poradnię prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialność ponosi dyrektor poradni.
 3. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 2. dyrektor poradni odpowiada w szczególności za:
  • prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi poradni,
  • dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nieprzekraczających wysokości w nich przewidzianych,

4. W zakresie spraw finansowych dyrektor poradni podlega nadzorowi organu prowadzącego poradnię, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )