Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi  zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997r poz. 357 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 1 września 2014r. poz.1157)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r. Nr 173, poz. 1072)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z dn. 7 maja 2013, poz.532)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w  tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 poz. 199)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz. U. z 2013r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2009 Nr 168 poz. 1324 ze zm.)
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z dn. 2013r. poz. 885 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Kodeks Pracy i  przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )