PROGRAM ROZWOJU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W IŁŻY na rok 2015/2016
CHARAKTERYSTYKA PORADNI


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży obejmuje swoją opieką placówki oświatowo-wychowawcze z terenu Gmin: Iłża, Skaryszew, Wierzbica. Mieści się przy ul. M. Jakubowskiego 5.                                  
Kierunki, zadania i formy pracy Poradni określa Statut Poradni oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.Ust. z 2013r., poz. 199)


 CELE STRATEGICZNE

 

 • Podnoszenie standardów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z realizacji zadań statutowych poradnii.
 • Podnoszenie jakości zarządzania i organizacji pracy w placówce
 • Szersza oferta usług,  dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności – współpraca lokalna oraz wspieranie instytucji, placówek oświatowych oraz pomocowych w tym zakresie.
 • Rozwój zespołu.

 
ODBIORCY

 

 • Pracownicy / zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłży.
 • Dzieci i młodzież.
 • Rodzice.
 • Nauczyciele.
 • Społeczność lokalna.

 
 
GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PORANI

 
Cel: Rozszerzenie dobrej jakości standardu usług.

 
Sposób realizacji:

 • diagnostyka, opiniowanie, orzecznictwo – nacisk na jakość;
 • formy pomocy indywidualnej i grupowej odpowiadające na problemy i potrzeby społeczności lokalnej;
 • nacisk na efektywne wykorzystanie czasu pracy;
 • usprawnianie procedur;
 • terminowość wydawania opinii i orzeczeń;
 • stałe monitorowanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (tworzenie narzędzi ewaluacyjnych, sprawozdań, opracowywanie raportów, formułowanie wniosków, wprowadzanie zmian).


Cel: Budowanie pozycji koordynatora działań profilaktyczno – wychowawczych w powiecie.

 

Sposób realizacji:

 • rozwój osobisty pracowników poprzez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;
 • monitorowanie potrzeb środowiska lokalnego;
 • realizacja działań profilaktyczno – wychowawczych: warsztatów, szkoleń, konferencji;
 • współpraca z PCPR, MOPS, GOPS, Policją, MOW, MODN i innymi instytucjami w realizacji działań profilaktyczno – wychowawczych;
 • publikacje pracowników na stronie internetowej poradni;
 • podejmowanie współpracy w istotnych  działaniach lokalnych: kampanie, programy profilaktyczne, zespoły interdyscyplinarne itp.

 
Cel: Poszerzanie oferty usług dostosowanej do potrzeb lokalnej społeczności – współpraca lokalna oraz wspieranie placówek oświatowych, instytucji w tym zakresie.
 

Sposób realizacji:

 • dostosowanie form, organizacji i czasu pracy do potrzeb klientów;
 • monitoring i modyfikowanie Oferty Poradni;
 • różne formy pomocy w zakresie profilaktyki;
 • warsztaty realizowane przez pracowników poradni;
 • konsultacje, mediacje, porady, działalność informacyjno-szkoleniowa;
 • współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • partnerstwo w realizacji lokalnych działań;
 • aktualizacja strony internetowej.

 

Cel: Rozwój zespołu.

 
Sposób realizacji:

 • dokształcanie się pracowników;
 • awans zawodowy pracowników;
 • postępowanie zgodne z Kodeksem Etycznym;
 • praca w zespołach zadaniowych;
 • podejmowanie współpracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • opieka nad stażystami, praktykantami;
 • zamieszczanie publikacji na stronie internetowej poradni. 

 
Cel: Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 
Sposób realizacji:

 

 • publikacje na stronie internetowej Poradni  dotyczące działań podejmowanych przez pracowników Poradni;
 • kontynuowanie współpracy i nawiązywanie nowych kontaktów z innymi poradniami oraz placówkami;
 • prezentowanie Oferty Poradni w środowisku – materiały promocyjne, strona internetowa;
 • aktualizowanie na bieżąco strony internetowej.

 
 
OBSZARY DZIAŁAŃ

 

 • Działania merytoryczne wewnętrzne.
 • Działania merytoryczne zewnętrzne.
 • Współpraca lokalna.
 • Rozwój zespołu.

 
 
SPODZIEWANE EFEKTY


 

 • Wzmocnienie pozycji Poradni w lokalnym systemie pomocy dziecku
  i rodzinie.
 • Dostosowanie form pomocy do potrzeb i problemów lokalnej społeczności.
 • Rozwój zespołu.
 • Lepsza współpraca Poradni z instytucjami i organizacjami z terenu powiatu.
 • Podniesienie jakości pracy.
 • Zwiększenie dostępności do usług dla różnych grup odbiorców.

 
 
KONTROLA EFEKTÓW

 

 • wewnętrzna (ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny);
 • zewnętrzna.

 
 

PODSUMOWANIE

 

         Kierunki rozwoju Poradni mają doprowadzić do tego, aby poradnia cieszyła się dobrą opinią wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego, organu nadzorującego, aby charakteryzował ją odpowiedni poziom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prawidłowa organizacja pracy, szeroka oferta udzielanej pomocy oraz sprzyjająca dzieciom
i młodzieży, rodzicom i nauczycielom atmosfera.


 
Program Rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłży na rok 2015 – 2016 zatwierdzony został na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2015 r.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )