Procedura wydawania orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 

        Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka/ucznia. Jeśli zachodzi potrzeba wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń (np.: o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) rodzice muszą złożyć dwa odrębne wnioski. Wniosek powinien zawierać dane dziecka, dane rodziców/prawnych opiekunów oraz określenie przyczyny i celu, dla którego jest składany. Do wniosku dołączona powinna być dokumentacja uzasadniająca: - zaświadczenia lekarskie - wydane przez specjalistów opinie (np.: opinia nauczycieli/wychowawców ucznia, opinia RODK) - wyniki obserwacji, badań psychopedagogicznych, logopedycznych. Po skompletowaniu dokumentacji dyrektor poradni powołuje Zespół Orzekający oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o terminie posiedzenia Zespołu, w którym ma prawo uczestniczyć. Orzeczenia i opinie Zespoły Orzekające wydają większością głosów. W sytuacji, gdy jest równa liczba głosów – rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu. Z posiedzenia zespołów orzekających sporządzane są protokoły, które zawierają informacje: - o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, - o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia – wraz z uzasadnieniem, - podpisy przewodniczącego i członków zespołu. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby wydania orzeczenia/opinii.

 

Orzeczenia i opinie doręczane są wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu, w trzech egzemplarzach za potwierdzeniem odbioru (termin odbioru orzeczenia należy uzgodnić telefonicznie).

 

 Natomiast w jednym egzemplarzu wydawane są orzeczenia i opinie o braku potrzeby. Od decyzji zespołu orzekającego wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18.09.2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. 2008r. nr173 poz.1072)

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )