OFERTA NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

27-100 Iłża

ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5

tel. 48 616 35 13

 

email: ppped1@wp.pl

 

www.pppilza.nogard.pl

 

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłży świadczy usługi w zakresie:

 

 • diagnozowania dzieci i młodzieży,
 • udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Poradnia zatrudnia specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii.

Poradnia udziela specjalistycznej pomocy na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest placówką publiczną, korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i nieodpłatne.

Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty (osobiste lub telefoniczne).

 

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.

Sekretariat otwarty w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Zakres usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Iłży jest uzależniony od potrzeb miejscowego środowiska i aktualnych możliwości kadrowych.

 

Jesteśmy otwarci na sygnały i potrzeby lokalnego środowiska.

 

 

Diagnoza

 

Psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna – stanowi podstawę do objęcia dziecka/ucznia odpowiednimi formami pomocy.

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna jest istotna przy: ustalaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych; rozpoznawaniu dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii; analizowaniu przyczyn trudności wychowawczych; eliminowaniu zaburzeń zachowania i dysharmonii rozwojowych; kwalifikowaniu do kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; ocenie gotowości szkolnej; kwalifikowaniu dzieci do wczesnego wspomagania rozwoju; rozpoznawaniu zdolności i zainteresowań.

Diagnoza logopedyczna jest wskazana w przypadku podejrzenia zaburzeń rozwoju mowy oraz wad wymowy, czy też w ocenie poziomu rozwoju mowy dziecka.

Pomoc w wyborze kierunku kształcenia: diagnoza zawodoznawcza, indywidualna porada zawodowa na podstawie badań, zajęcia grupowe aktywizujące wybór kształcenia i zawodu.

 

Terapia

 

Terapia ma na celu stymulowanie rozwoju, mocnych stron, rozwijanie umiejętności oraz udzielanie pomocy i wsparcia w pokonywaniu trudności w nauce, trudności wychowawczych i różnorodnych zaburzeń, m.in. zaburzeń mowy, trudności w czytaniu i pisaniu, trudności emocjonalnych, okresu dorastania.

W terapii uczestniczy dziecko/uczeń/rodzice.

 

Doradztwo

 

Doradztwo dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczy: wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych, rozwiązywania konfliktów, wyboru kierunku kształcenia i zawodu itp.

 

Mediacje, interwencje

 

Działania mediacyjne i interwencyjne prowadzone są między stronami konfliktu. Oferujemy także profesjonalną pomoc psychologiczną po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadki, strata osobista, żałoba.

 

Profilaktyka

 

Zajęcia stymulujące rozwój dziecka, warsztaty dla dzieci i młodzieży zapobiegające uzależnieniom, agresji, zaburzeniom emocjonalnym, warsztaty na temat skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, jak uczyć się efektywnie, dotyczące bezpieczeństwa w sieci itp.

 

Oferta dla dzieci i młodzieży:

 

 • zajęcia indywidualne i grupowe
 • wykłady i prelekcje
 • warsztaty
 • porady
 • konsultacje

 

Propozycje zajęć:

 

Terapia zaburzeń mowy.

Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Zajęcia psychologiczne o charakterze terapeutycznym.

Pomoc w wyborze kierunku kształcenia.

 

Propozycje tematów spotkań:

 

Jak uczyć się efektywnie?

Stop cyberprzemocy.

Bezpieczeństwo w sieci.

Bulimia i anoreksja.

Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.

Profilaktyka nałogów.

Zasady poprawnej komunikacji, asertywność.

 

Powyższa tematyka jest propozycją naszej poradni. Po uzgodnieniu istnieje możliwość realizacji zaproponowanych przez Państwa tematów spotkań.

 

Oferta dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek:

 

 • porady i konsultacje
 • wykłady i prelekcje
 • warsztaty
 • grupy wsparcia
 • mediacje i interwencje kryzysowe
 • działalność informacyjno – szkoleniowa
 • sieci współpracy i samokształcenia
 • diagnoza potrzeb przedszkola/szkoły.

 

Proponowane sposoby organizacji: indywidualne, zespołowe (rady pedagogiczne, grupy nauczycieli, wychowawców, specjalistów).

 

Zasady przyjmowania zgłoszeń na spotkania w szkołach:

 

 1. Przyjmowane są zgłoszenia w formie pisemnej z tematem spotkania, pieczątką szkoły i dyrektora oraz sugerowanym terminem spotkania.
 2. Terminy spotkań uzgadniane są osobiście lub telefonicznie.

 

Proponowane tematy spotkań:

Specyficzne trudności w uczeniu się. Symptomy i diagnoza.

Przemoc i prześladowanie w szkole.

Dojrzałość szkolna.

Metody wykorzystywane w doradztwie zawodowym.

Dziecko z zespołem ADHD w szkole.

Dziecko z wadą słuchu w szkole.

Dziecko w kryzysie (autoagresja, zaburzenia odżywiania i inne).

Praca z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Zagrożenia płynące z internetu.

 

Istnieje możliwość przygotowania prelekcji, warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki.

 

 

Oferta dla rodziców:

 

 • porady
 • konsultacje
 • wykłady i prelekcje
 • warsztaty
 • mediacje i interwencja kryzysowa
 • działalność informacyjno – szkoleniowa

 

Propozycje tematów spotkań:

 

Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Problemy wychowawcze okresu dojrzewania.

Gotowość szkolna.

Zaburzenia odżywiania – bulimia i anoreksja.

Agresja, przemoc – jak sobie z tym radzić?

Szkodliwość narkotyków i dopalaczy.

Przebieg prawidłowego rozwoju mowy u dzieci w wieku od 3 do 6  r.ż.

 

Przeprowadzamy również przesiewowe badania słuchu za pomocą Screeningowego Audiometru Tonalnego.  Badanie wykonuje się u dziecka, które rozumie polecenia słowne, potrafi współpracować, akceptuje słuchawki na uszach (od około 4 roku życia). Podczas badania podawane są dźwięki o odpowiednim natężeniu i częstotliwości, do każdego ucha z osobna. Badany sygnalizuje, że je słyszy. Wynik badania zapisywany jest na audiogramie.

 

Wspomaganie pracy przedszkola/szkoły

 

 • wspomaganie adresowane jest do przedszkola/szkoły – jako złożonej
 • organizacji, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup.
 • wspomaganie ma pomagać szkole w doskonaleniu pracy (ale nie wyręczać jej i nie narzucać rozwiązań).
 • Wspomaganie ma wynikać z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola/szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby – punktem wyjścia wszelkich działań powinna być rzetelna diagnoza potrzeb.

 

Etapy procesu wspomagania:

spotkania z dyrektorem szkoły

spotkanie z Radą Pedagogiczną

utworzenie zespołu zadaniowego

przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego

opracowanie Planu Wspomagania przedszkola/szkoły

realizacja Planu Wspomagania

monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań.

 Zapraszamy

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )