KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W IŁŻY

na rok 2016/2017

 

     Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży wynika ściśle z obowiązujących przepisów prawa oświatowego, a także z wniosków płynących z systematycznie dokonywanej ewaluacji potrzeb naszych klientów. Wiodącym przesłaniem naszej pracy jest idea integralności, której centrum stanowi dziecko w kontekście całego środowiska, w którym żyje (rodzina, przedszkole, szkoła, grupa rówieśnicza). Zatem nasze oddziaływania skierowane są do: dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, pedagogów, innych osób i placówek pracujących na rzecz dzieci.

 

MISJA

 

     Jesteśmy placówką przyjazną dla współpracujących z nami rodziców, dzieci, nauczycieli i instytucji. Wspieramy funkcję opiekuńczo-wychowawczą szkoły i rodziny. Celem naszych oddziaływań jest pomoc we wszechstronnym indywidualnym rozwoju dzieci i młodzieży, dostarczanie rodzicom i nauczycielom uporządkowanej i specjalistycznej wiedzy z wielu obszarów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Działania w tym zakresie realizujemy poprzez: diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną), orzecznictwo, terapię, mediacje, poradnictwo, konsultacje, wykłady i prelekcje, warsztaty, interwencje kryzysowe, działalność informacyjno-szkoleniową i profilaktyczną.

     Równie ważnym aspektem naszych oddziaływań jest podmiotowość, odnosząca się zarówno do pracowników, jak i klientów naszej poradni. Oznacza ona możliwość realizowania przez pracowników własnych koncepcji i zamierzeń. Dzieje się to w oparciu o nieustannie wzbogacaną wiedzę, którą wykorzystujemy w celu zaspokajania stale monitorowanych potrzeb klientów. Zasadniczą płaszczyzną spotkań z klientami jest merytoryczny dialog prowadzony w atmosferze otwartości i życzliwości. Nasze działania charakteryzuje wysoki poziom profesjonalizmu, odpowiedzialności. W poradni dba się również o ochronę przetwarzania danych, z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji. Poradnia prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, placówkami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania praktyk studenckich, zapoznających ze specyfiką pracy placówki. W celu zapoznania z naszą działalnością szerokiego grona potencjalnych klientów oraz pogłębiania ich świadomości i wiedzy dotyczącej możliwości korzystania z ofert poradni, wychodzimy z nią na zewnątrz poprzez: stronę internetową, przesyłanie drogą elektroniczną do placówek z prośbą o przekazanie jej radom pedagogicznym, rodzicom, uczniom oraz innym zainteresowanym osobom.

     Wszystkie podejmowane działania, w które są zaangażowani pracownicy poradni, mają na celu podnoszenie jakości pracy placówki.

 

WIZJA

 

     Jesteśmy zespołem pracowników stawiających sobie wysokie wymagania. Świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby. Poradnia to placówka otwarta na problemy środowiska rodzinnego i szkolnego. Celem poradni i najwyżej cenioną przez pracowników wartością jest dobro dziecka i osób korzystających z usług naszej poradni w ścisłym związku z rodzicami i nauczycielami, którzy mają bezpośredni wpływ na dzieci i młodzież oraz są zainteresowani efektami nauczania i wychowania. Rozpoznajemy przypadki i sytuacje, w których potrzeby dzieci i młodzieży nie są realizowane w sposób optymalny. Wspieramy działania środowiska lokalnego na rzecz dziecka i rodziny. Grono pedagogiczne tworzy kreatywna, otwarta na innowacje, wszechstronnie wykształcona kadra. Badamy oczekiwania naszych klientów i staramy się im sprostać. Swoje działania prowadzimy w powiększającej swoje zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne placówce. Dostosowujemy metody, formy pracy do zmieniających się warunków oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Staramy się być bliżej naszych klientów poprzez spotkania w placowkach oświatowych, prowadzenie strony internetowej. Bogate doświadczenie, systematyczne doskonalenie wiedzy oraz zastosowanie nowych narzędzi diagnostycznych i multimedialnych, pozwalają na podejmowanie wielu działań z zakresu profilakttyki, diagnozy, terapii problemów dzieci i młodzieży. Planując swoje działania poradnia współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

     Podstawą funkcjonowania poradni jest przekonanie, iż jest ona integralnym elementem środowiska. Prowadzone działania są systematycznie analizowane, weryfikowane oraz wzbogacane stosownie do potrzeb i pojawiających się problemów. Ważne jest pozytywne postrzeganie poradni w środowisku. Poradnia jest instytucją przyjazną dla klientów i pracowników. Pracownicy poradni, pracując na rzecz dziecka, jego rodziny i środowiska edukacyjno-wychowawczego działają profesjonalnie, zgodnie z przyjętym Kodeksem Etyki. Pracownicy wspólnie planują działania podejmowane w poradni, wskazują problemy i omawiają metody oraz formy współpracy. Ważne jest podejmowanie skutecznych działań wzbogacających bazę i wyposażenie placówki w celu poprawy warunków realizacji wytyczonych zadań.

 

Do priorytetowych zadań poradni należy:

 • wdrażanie w kolejnych latach zadań w kontekście obowiązujących nowych rozporządzeń dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • realizacja potrzeb osób korzystających z Oferty Poradni poprzez udzielanie najwyższej jakości usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • udzielanie szerokiej pomocy szkołom, przedszkolom, placówkom w zakresie wdrażania nowych zadań, a w szczególności zmian obejmujących pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także w sytuacjach kryzysowych;
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym;
 • aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, uwzględniających specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • dalsza rozbudowa i doskonalenie bazy edukacyjnej poradni;
 • wprowadzanie zmian jakościowych poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy;
 • współpraca ze środowiskiem.

Dążymy do:

 • objęcia opieką każdego dziecka niepełnosprawnego od urodzenia do ukończenia edukacji;
 • objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym;
 • skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata;
 • zwiększania efektywności naszych działań poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów;
 • osiągania wysokiej jakości stawianych diagnoz oraz zgodnego z wiedzą i doświadczeniem opiniowania oraz orzekania do odpowiednich form kształcenia;

     Koncepcja pracy poradni jest analizowana i modyfikowana stosownie do potrzeb oraz jest podana do wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )