KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) określane jako RODO, informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży, ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pan Jacek Pypeć), z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres poradni lub e‑mail: ppped1@wp.pl

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) lit. c), w szczególności tylko wtedy gdy:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (realizacja przez poradnię zadań, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadań statutowych).

oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. h).

 

 1. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:  organy nadzoru, podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane  w związku z organizacją pracy poradni, podmioty współpracujące z poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

 

 1. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do  wypełniania obowiązków prawnych Administratora.

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )