Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.pppilza.nogard.pl strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży

Data publikacji strony: 2016-01-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.11.26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kubiak, ppped1@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 616 35 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Siedziba Poradni mieści się w budynku znajdującym się przy ulicy M. Jakubowskiego 5.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Przed drzwiami głównymi, znajdują się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 100 cm. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Poradnia mieści się w budynku jednopiętrowym. Wszystkie pomieszczenia poradni znajdują się na parterze.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Poradni, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )